Entry: to be continue Sep 13, 2014siguro sasabyan dareng aliwa ing pangane mi ot mipakanyan ya. we admit meg drug ya e koya mi. pero choice na eta. aliya megkulangan pangaral e maku. atin datang ken stage ning tau to make his own decision ken life. Mas pinili na koya ku ken bad side, he never blame my mom kung bakit milyari kaya eta because that was his choice. Pag kasabi ke e maku lagi na sabyan e koya mo manyad ya ayta penutang ke makalunus deng anak na. ing anak makatiis ya Karen pengari na pero deng pengari ali la makatiis Karen anak da. Whatever you’ve either good or bad your parents will always at your side. Sana marealized ng kuya jun eta din eta. More than a year na ene magparamdam. Siguro isipan na okay nalaman deng pengari mi kasi atyu kami adwang jill. It’s not about financial it’s about your presence. Kahit pa sabyan mo okay la d maku atyu parin ken puso at isip da migaganaka la kari koyang jun. sana datang ing panahon makaisip ya na atin yapa pengari migaganak karela. Sana koya magparamdam naka kari mama.

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments